ISO 45001:2018 (prethodno OHSAS 18001:2007)  predstavlja standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Cilj standarda jeste da se uspostavi kontrola nad rizicima koje nose štetnosti i opasnosti, a samim tim i obezbedi kontinuitet poslovanja organizacije.

Standard ISO 45001:2018 je primenljiv na sve organizacije. Organizacija koja primenjuje ovaj Standard može biti sertifikovana od strane sertifikacionog tela. Na osnovu pozitivne ocene, organizacija dobija sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima standarda.

OHSAS 45001:2018 je kompatibilan sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 te ga je moguće lako integrisati sa njima. Integracijom ova tri standarda, oprganizacija može razviti svoj Inegrisani sistem menadžmenta (IMS).